FLYPLASSREGLEMENT

Flyplassen er kun åpen for medlemmer av Drammen Modellflyklubb, og personer invitert av klubben. Gyldig medlemsbevis skal kunne fremlegges. Inviterte gjesteflygere kan fly mot å betale kr. 100,- pr dag dersom de er NLF-medlemmer i en annen klubb.
NB: Flyging med turbindrevne modeller er kun tillatt etter tillatelse fra styret, og forutsetter som et minimum at piloten har gyldig Flygebevis B-turbin utstedt av NLF.

Flytider: Mandag ( kun elektromodeller ) kl. 10:00 – 21:00 Tirsdag – fredag kl. 10:00 – 21:00 Lørdag kl. 10:00 – 18:00 Søndag / helligdag kl. 12:30 – 18:00

Flytidene gjelder modeller med forbrenningsmotor. Stillegående elektromodeller kan flys fra kl. 10:00 til kl 21:00 alle dager som flyplassen er åpen.

NB: Plassen er helt stengt for flyging Langfredag, 1. Påskedag, 17. mai og 1. Juledag.

Teknisk sikkerhet: Sjekk alltid at modellen er i driftsmessig god stand. Undersøk modellen grundig etter hard landing eller lignende. Ikke fly hvis du er i tvil! Radio på 35mHz skal ha frekvensklype.

Flysikkerhet: Hold deg innenfor flyområdet (se kart ), og fly slik at du ikke utgjør noen fare for andre. Flyging over depot eller hus er strengt forbudt. Vi tillater maksimalt 3 fly i lufta. Piloter skal kommunisere med hverandre, og gi beskjed om avgang, landing og lavtflyging. Forviss deg om at stripa er ledig. Helikopterflyging skal foregå som annen flyging. Hovring / trening henvises til egen helikopterplass.

Støy: Av hensyn til både oss selv og naboene må vi begrense støy. Alle modeller med forbrenningsmotor skal ha støydemper. Unngå langvarig bruk av full gass. Modeller som støyer for mye kan nektes flydd. Alle medlemmene kan gripe inn dersom de anser det som nødvendig. Det tillates maksimalt 82 dBa målt på 7 meters avstand.

Orden: Ved ”utelanding” må tråkking i åkeren begrenses mest mulig. Hver enkelt skal fjerne / kaste eget søppel. Plukk opp alle deler etter kræsj slik at de ikke havner i kornet eller dyrene. Større enheter som fuelkanner og flydeler skal du ta med deg og kaste et annet sted..!

NB: For stevner arrangert av Drammen Modellflyklubb kan det bli fastsatt andre regler.

Klubbens regler skal respekteres og følges av alle som bruker flyplassen. Brudd på reglene kan medføre bortvisning fra plassen for kortere eller lengre tid. Dersom du har spørsmål så ta kontakt med Olav Eide tlf. 469 13070.
Styret, oktober 2015

Vedlegg til Flyplassregler, vedr. turbindrevne modeller:

Styret har i Flyplassreglementet åpnet for at modeller med turbin kan flys i Skoger. Enkel søknad vedlagt dokumentasjon sendes til styret i klubben, og en godkjenning forutsetter at følgende retningslinjer er oppfylt:
- Piloten skal ha gyldig flygebevis B-turbin, utstedt av NLF. - Modellen kan maksimalt veie hhv. 15 kg (fly) / 25 kg ( helikopter ) flyklar. - Piloten skal medbringe brannslukker av CO₂ typen.

Selv om en pilot har fått en generell godkjennelse til å fly turbindrevet modell i Skoger, kan styret vedta begrensninger eller inndra tillatelsen ved uforsvarlig flyging / opptreden. Det samme gjelder i perioder med ekstra stor brannfare. Vi minner om at turbinflyging skal skje innenfor samme flyområde og i henhold til alle andre regler som er gitt i Flyplass-reglementet.

Thor Owe Johansen
Leder